ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်အပ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္အပ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ (၁)   ရုပ္ပြားဆင္းတု  သမိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ႀကီးႏွင့္ ေနာက္လိုက္ သံဃာအေပါင္းအား အာရဗ္ ရုပ္ပြားဆင္းတု ၀ါ ဒီမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္မႈအား အေၾကာင္းျပဳလွ်က္၎၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အံ၌ ရုပ္ပြားဆင္း တု ကုိးကြယ္ျခင္း မျပဳရဟု သြန္သင္ထားျခင္းေၾကာင့္၎ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ညီ ေနာင္ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ (အမ်ားစု) ၏ ရုပ္ပြား ဆင္းတု ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည့္ ဓေလ့အား မႏွစ္ၿမိဳ႔ စိတ္မခ်မ္း သာ ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာမူဆလင္ႏွင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားၾကားတြင္ ထိုအခ်က္သည္ ယံု ၾကည္က်င့္ႀကံမႈ ပိုင္း ဆိုင္ရာ အက္ကြဲရသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။  ထိုအခ်က္အား ေျဖရွင္းရန္ (၁) ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံႏွင့္- အစၥလာမ့္သမိုင္း အား အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ႏွံ႔စပ္ရန္ ေလ့လာသင့္သည္။ (၂) ညီေနာင္ ျမန္မာဗုဒၶသာသနာ၀င္မ်ား၏ သာသနာ့သမုိင္းႏွင့္ ပိဋကတ္ က်မ္းေတာ္အား အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႏွံ႔စပ္ရန္ ေလ့လာသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ- အက္ကြဲမႈအား စနစ္တက် ေစ့စပ္  ဖာေထးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဤေဆာင္းပါးတို၌ အနည္းငယ္မွ် အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပေပးလိုပါ  သည္။  (က) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အံ၌ ရုပ္ပြား ဆင္းတုမ်ားအား မကိုးကြယ္ မဆည္းကပ္ရဟုသာ သြန္သင္၍ ရုပ္ပြား ဆင္းတု ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနသူမ်ား မုန္းတီးရမည္- ရန္ျပဳရမည္ဟု သြန္သင္ထားျခင္း လံုး ၀မရွိေပ။ ကိုယ ...