ك ن د -ကျေးဇူးကန်းသည်


ကျေးဇူးကန်းသည်

ရင်းမြစ် ك ن د သည် နာမ် ပုံစံ كَنُود ဖြင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် တွင် ၁-ကြိမ် ပါဝင်သည်၊

ကျမ်းချက် အမှတ်အဓိပ္ပာယ်အာရ်ဗီ မူရင်း ကျမ်းချက်
၁၀၀း၆ကျေးဇူးကန်းသည်إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

Comments are closed.